Situation of Policies Accessing Basic Social Services in Ethnic Minirity Area in Lai Chau Province

Authors

  • Le Huong Giang University of Labour and Social Affairs, Vietnam
  • Nguyen Trung Hai University of Labour and Social Affairs, Vietnam

DOI:

https://doi.org/10.51699/ijcm.v6i.46

Keywords:

Policy, social services, BSS, ethnic minority, Lai Chau

Abstract

Lai Chau is a border province, which is a large beneficiary of social security policies compared to others in Vietnam. There are 20 ethnic groups living together, including four ethnic groups with very few people (Gong, Mang, La Hu, Si La) and ethnic minorities account for over 85% population. Besides that, their life has been facing many difficulties such as harsh natural conditions, rugged terrain, underdeveloped socio-economic conditions. It can be admitted that the poverty rate is high, and the implementation of the ethnic minority policy is limited. Moreover, the situation of free migration and the activities of criminals in ethnic minority areas, especially the Hmong ethnic minority areas are still complicated...For these reasons, the implementation of support policies for accessing basic social services(BSS) on health, education, housing, clean water have received attention, direction, and active implementation from Party committees and local authorities at all levels. Hence, many ethnic minority households can have opportunities to access these BSS, even though the implementation process has certain limitations.

References

Trịnh Thị Anh Hoa (2011), Báo cáo “Thực trạng và các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục cho học sinh nghèo Việt Nam”, https://vietnam.vvob.be/sites/vietnam/files/m06trinh_thi_anh_hoa.pdf (Truy cập ngày 20/4/2021).

Hoàng Triều Hoa (2015), “Chính sách hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 8 (93), tr.16-26.

Hoàng Thị Huê, Lê Thị Hoa (2017), “Đánh giá nhu cầu sử dụng nước sạch và mức sẵn lòng chi trả của người dân cho dịch vụ cung cấp nước sạch tại thị xã Quảng yên, tỉnh Quảng Ninh”, Tạp chí Môi trường, chuyên đề II.

Đào Minh Hương (2013), “Tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường quyền cơ bản của con người”, Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 4, tr.33-43.

Nguyễn Bá Ngọc (2012), “Đánh giá thực trạng khả năng và cơ hội tiếp cận dịch vụ xã hội của nhóm người nghèo, đối tượng dễ bị tổn thương, đặc biệt là tại các vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số”, Đề tài nhánh – Đề tài cấp Bộ, Bộ LĐTB&XH, Hà Nội.

Tạ Thị Thảo và Lê Như Hoa (2020), “Các yếu tố ảnh hưởng tới tiếp cận dịch vụ y tế của phụ nữ dân tộc thiểu số phía Tây Bắc Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, số 225(07), tr.564-569.

Ông Thị Mai Phương (2016), “Thực trạng tiếp cận dịch vụ y tế của hộ nghèo ở thành thị”, Tạp chí KH-CN Nghệ An, số 9, tr.21-26, Nghệ An.

Nguyễn Trung Thành (2015), “Thực trạng quyền tiếp cận thông tin trong lĩnh vực đất đai ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Nội chính, số 29 (12-2015), t.46-49.

Lưu Quang Tuấn (2011), “Tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội của người nghèo tại khu vực đô thị: thực trạng và các giải pháp hoàn thiện”, Tạp chí Khoa học Lao động và Xã hội, số 29/quý 4, Viện Khoa học Lao động Xã hội, Hà Nội.

Niên giám thống kê tỉnh Lai Châu, 2019.

Niên giám thống kê tỉnh Lai Châu, 2020.

Dịch vụ xã hội phục vụ phát triển con người Báo cáo Quốc gia về Phát triển Con người năm 2011

https://www.undp.org/content/dam/vietnam/docs/Publications/27109_902_UNDP_Final_low_res_file_VN_310112.pdf

Phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ xã hội cơ bản

https://dangcongsan.vn/xa-hoi/phat-trien-va-nang-cao-chat-luong-dich-vu-xa-hoi-co-ban-551861.html

Nguyễn Thị Khoa: Phát triển dịch vụ xã hội cho người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Luận án tiến sỹ, Trường đại học Kinh tế luật, 2016

Để người nghèo tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản

https://dantocmiennui.vn/de-nguoi-ngheo-tiep-can-tot-nhat-cac-dich-vu-xa-hoi-co-ban/181879.html

Chuẩn nghèo mới đáp ứng các dịch vụ xã hội cơ bản trên năm lĩnh vực

https://nhandan.com.vn/xahoi/item/24352602-chuan-ngheo-moi-dap-ung-cac-dich-vu-xa-hoi-co-ban-tren-nam-linh-vuc.html

Đỗ Thị Hải Hà: Đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân tộc thiểu số ở Việt Nam (Sách chuyên khảo), NXB Chính trị Quốc gia Sự thật.

Downloads

Published

2021-07-14

How to Cite

Giang, L. H. ., & Hai, N. T. (2021). Situation of Policies Accessing Basic Social Services in Ethnic Minirity Area in Lai Chau Province. International Journal of Culture and Modernity, 6, 1–21. https://doi.org/10.51699/ijcm.v6i.46

Issue

Section

Articles