Main Article Content

Abstract

This article describes the improvement of the management mechanism of service enterprises, the organization of management decisions and the activities of the manager and his staff, the principles of implementation of management decisions in the field, the stages of decision-making and implementation, implementation and control of decisions, the role of the manager in the decision- making process and the specifics of improving management efficiency in service enterprises are studied.

Keywords

service sector service process efficiency management decisions economic growth control management strategy internal factors external factors

Article Details

How to Cite
Okhunjon, K. ., Lazizjon, K. ., & Diyorbek, T. . (2023). Improvement of Service Management Mechanism in Economic Enterprises. International Journal of Culture and Modernity, 24, 46–58. Retrieved from https://ijcm.academicjournal.io/index.php/ijcm/article/view/454

References

 1. Arabov N.U., Artikov Z.S. Servis korxonalarida xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish. Inson kapitali va ijtimoiy rivojlanish jurnali // Samarkand, SamSU, № 1, 2021, 153-164 p.
 2. Barinov N. A. Ukaz. Soch. - S. 17.
 3. Belyaev K.K Problemi izmerenie zatrat i rezul'tatov na predpriyatii. Irkutsk, IGEA, 1999. - p. 104.
 4. Vesnin V.R. Upravlenie personalom. Teoriya i praktika - M .: Prospekt, 2011. 688 p.
 5. Erofeeva A.P. Modernizasiya sistemi upraʙleniya personalom na predpriyatiyax sferi uslug. Dissertasiya na soiskanie uchenoy stepeni kandidata ekonomicheskix nauk. - Velikiy Novgorod: 2014. - С. 141.
 6. Kastels M. Informatsionnaya epoch: Ekonomika, obshchestvo i kultura: Per. s angl. Pod. ed. O.I. Shkaratana - M. : GUVShE, 2000.
 7. Keynes Dj.M. Obshchaya teoriya zanyatosti, protsenta i deneg / Per. sangl. prof. N.N.Lyubimova, pod. ed. d.e.n., prof. L.P.Kurakova. - Moscow: MIEMP, 2010.
 8. Kotler F. Osnovi marketinga. - M.: Progress, 1993. - S.63 8.
 9. K.Xaksever, B.Render, R.Rassel, R.Merdik Upravlenie i organizasiya v sfere uslug, 2nd edition. / Per. s angl. Pod red. V. V. Kulibanovoy. - SPb: Peter, 2002. - 752 p .: il. - (Series «Teoriya i praktika menedjmenta »).
 10. Marshall A. Printsipy ekonomicheskoy nauki / A.Marshall: V 3 t. - Moscow: Progress-T.Z. 1984. - 119 p.
 11. Okoye A. Theorising corporate social responsibility as an essentially contested concept: is a definition necessary? [Text] //. Journal of Business Ethics / 2009. - № 89. - R. 613-627.
 12. Rubtsova N.V. Osenka effektivnosti servisnoy deyatel'nosti. // Diss. kan. ekon. nauk. - Irkutsk: 2006. - p. 171.
 13. Sfera uslug: novaya konsepsiya razvitiya / V.M. Rutgayzer, T.I. Koryagina, T.I. Arbuzov et al. - M.: Economics, 1990. - p. 148.
 14. Teplitskiy V., Kostyukovskiy Yu. Kak otsenit investitsionnuyu privlekatelnost predpriyatiya // Delovaya jizn, 1993. - № 9. - С. 11-18.
 15. Tkachenko A.A. Zanyatost i ekonomika: politika gosudarstva v pe- rexodnyy period. - M. OOO. «Informgraf», 2000. - p. 215.
 16. Urakov J.R. Xizmat ko‘rsatish korxonalari faoliyatlari samaradorligini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi (Samarqand viloyati misolida) // diss. iqt. Fan. Candidate. - T.: SamISI. 2011. 79-80 p.
 17. Shumpeter Y.A. Istoriya ekonomicheskogo analiza in 3 tt. - SPb .: Ekonomicheskaya shkola, 2004.